ثبت نام اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک

شرکت کنندگان محترم در صورت پذیرش مقاله، لطفا تصویر از رسید واریزی به شماره حساب ۰۱۱۰۳۹۶۹۲۴۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۷۶۸۶۰۴۴۳ به نام کنفرانس بهینه سازی، را با عنوان " فیش واریزی- نام و نام خانوادگی" به آدرس ایمیل icodm.conference@gmail.com  ارسال نمائید.


لطفا تصویر مربوط به گروه ثبت نامی خود را آپلود نمایید