اعضای کمیته علمی

دکتر مجید ایرانمنش: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر سامان بابایی: دانشگاه سمنان

دکتر محمد مهدی پایدار: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

دکتر رضا توکلی-مقدم: دانشگاه تهران

دکتر مصطفی حاجی آقائی کشتلی: مرکز بین المللی لجستیک هوشمند و پایدار (دبیر کمیته علمی)

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی: دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر کوروش عشقی: دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مهدی قطعی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر رضا قنبری: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سهراب کرد رستمی: دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر ایرج مهدوی: دانشگاه علوم و فنون مازندران

دکتر سید هادی ناصری: مرکز پژوهشی بهینه سازی و لجستیک (دبیر کنفرانس)

دکتر محمد نبی پور: دانشگاه مازندران

دکتر روح اله یوسف پور: دانشگاه مازندران