اعضای کمیته علمی

دکتر ایرج مهدوی: دانشگاه علوم و فنون مازندرانرئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران (

دکتر سید هادی ناصری: دانشگاه مازندران (دبیر کنفرانس ئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران)

دکتر محمد مهدی پایدار: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دبیرکمیته علمی)

دکتر رضا توکلی مقدم: دانشگاه تهران

دکتر محمد مدرس یزدی: دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مهدی هاشمی تشکری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
دکتر کوروش عشقی: دانشگاه صنعتی شریف 
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی: دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات 
دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی: دانشگاه مازندران 
دکتر اسماعیل خرم: دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
دکتر مهدی طلوع : دانشگاه استراوا   (چک)
دکتر حسنعلی آقاجانی: دانشگاه مازندران 
دکتر علیرضا امیر تیموری: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت 
دکتر احمد پوردرویش: دانشگاه مازندران
دکتر سید مصطفی خرمی زاده: دانشگاه صنعتی شیراز 
دکتر رضا نیسانی:
دکتر رضا قنبری: دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر روح ا... یوسف پور: دانشگاه مازندران 

دکتر مازیار صلاحی: دانشگاه گیلان 

دکتر سامان بابایی : دانشگاه سمنان 

دکتر زهره اکبری : دانشگاه مازندران 

دکتر مهدی فلاح جلودار: دانشگاه آزاد اسلامی 
دکتر سید علی میرحسنی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر آرزو نازی قمشلو: دانشگاه تهران
دکتر داود درویشی: دانشگاه پیام نور
دکتر فائزه زحمتکش: دانشگاه گوانگجو
دکتر ساناز ریواز: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر ملیحه نیک سیرت: دانشگاه بیرجند

دکتر بابک خبیری: دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر ندا بهشتی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمد نبی پور: دانشگاه شمال 
دکتر امیر ایزدی: دانشگاه شمال 
دکتر امید تی تی دژ: دانشگاه شمال 
دکتر مصطفی حاج آقایی: دانشگاه علم و فناوری مازندران

دکتر قربانعلی رمضان نیا: دانشگاه مازندران

دکتر بابک خبیری: دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر هادی زاویه: دانشگاه گوانگجو- چین