تاریخ‌های مهم

 

مهلت ارسال مقالات:  10 مرداد 1400 

اعلام نتایج داوری:  15 مرداد 1400

مهلت ثبــت نام:   25 مرداد 1400

 

زمان برگزاری کنفرانس: 8 و 9 شهریور 1400