تاریخ‌های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات:  25 فروردین ماه 1396 

اعــــلام نتـــایــــج داوری:  30 فروردین ماه 1396

مهلت ثبــت نام با تاخیر:     5 اردیبهشت ماه 1396

 

زمان برگزاری کنفرانس: 13 تا 15 اردیبهشت 1396