فرمت ارسال مقالات

شرکت کنندگان محترم توجه نمایید:

 

- مقالات باید طبق فرمت مشخص شده ارسال گردند، درغیر اینصورت برای داوری ارسال نخواهند شد.

 

- هر شرکت کننده مجاز است یک تا سه مقاله در کنفرانس ارائه نماید، اما برای هر مقاله می بایست به طور جداگانه با مشخصات مقاله و هزینه مربوطه در سایت ثبت نام نماید. 

 

- در صورت داشتن سوال و یا بروز هرگونه مشکل در سایت با شماره 09356072870 مهندس اصغری تماس حاصل نمائید. 

 
  


توجه: فایل مقالات را براساس فرمت کنفرانس به دو صورت word  و pdf  در سایت بارگذاری نمایید.