اسکان

کلیه شرکت کنندگان متقاضی اسکان  می توانند با تکمیل فرم مربوطه نسبت به ثبت نام اسکان اقدام نمایند. با توجه به محدودیت ظرفیت، برگزارکننده کنفرانس پس از تکمیل ظرفیت از پذیرش متقاضیان جدید معذور است