فراخوان کنفرانس

 

با سلام و احترام؛

 

بدینوسیله باستحضار می رساند مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات اولین كنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک را در تاریخ 26 تا 27 آذر 1398 در بابلسر برگزار خواهد نمود. از اینرو از کلیه محققین، اساتید، دانشجویان، صنعتگران، مدیران و صاحبنظران حوزه های مختلف مرتبط با محورهای کنفرانس برای شرکت و مشارکت در این همایش بزرگ دعوت به عمل می آید. محورهای کنفرانس عبارتند از:

-   مدیریت در سیستم های حمل و نقل

-     طرح هندسی راه

-    مهندسی ترافیک

-    حمل و نقل هوایی

-    حمل و نقل ریلی

-    حمل و نقل غیر موتوری

-    حمل و نقل همگانی

-     حمل و نقل و تحقیق در عملیات

-    سیستم های حمل و نقل هوشمند

 ایمنی

 حمل و نقل کالا و لجستیک

 حمل و نقل و صنعت گردشگری (توریسم حمل و نقل)

 برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی

-حمل و نقل و توسعه پایدار و چالش­های زیست محیطی

 اقتصاد در حمل و نقل

- آموزش و فرهنگ سازی ترافیکی