سازمان کنفرانس

 

Description: http://www.icordm.ir/DP-UpFile/DP-image/OR10/%281395-9-3%29-%5B289888%5D-%281395-8-14%29-%5B204614%5D-C1.jpg

 

دبیر کنفرانس: دکتر سید هادی ناصری

(نایب رئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران- مرکز پژوهشی بهینه سازی و لجستیک)

 

 

 

 

دبیر علمی  کنفرانس: دکتر مصطفی حاجی آقائی کشتلی

(مرکز بین المللی لجستیک هوشمند و پایدار)

 

 

  

 

 

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر داود درویشی

(دانشگاه پیام نور)