سازمان کنفرانس

 

 

 

دبیر علمی  کنفرانس: دکتر محمد مهدی پایدار

(دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

 

 

دبیر اجرایی کنفرانس: مهندس محمد نبی پور

 (دانشگاه شمال)

 

 

Description: http://www.icordm.ir/DP-UpFile/DP-image/OR10/%281395-9-3%29-%5B289888%5D-%281395-8-14%29-%5B204614%5D-C1.jpg

 

دبیر کنفرانس: دکتر سید هادی ناصری

(نایب رئیس انجمن تحقیق در عملیات ایران- دانشگاه مازندران)