هزینه‌های کنفرانس

 

هزینه ثبت نام در اولین کنفرانس ملی حمل و نقل و لجستیک به شرح زیر می باشد:


- شرکت کننده دانشجویی ۳۰۰ هزار تومان

- شرکت کننده دانشجویی (عضو انجمن تحقیق در عملیات) ۲۵۰ هزار تومان

- شرکت کننده عادی ۳۵۰ هزار تومان

- شرکت کننده عادی (عضو انجمن تحقیق در عملیات) ۳۰۰ هزار تومان

- شرکت کننده با تجارب مدیریتی ۴۰۰ هزار تومان

- شرکت کننده با تجارب مدیریتی (عضو انجمن تحقیق در عملیات) ۳۵۰ هزار تومان

- شرکت کننده بدون مقاله  ۱۰۰ هزار تومان

- مقالات دوم و سوم (عضو انجمن تحقیق در عملیات) ۱۵۰ هزار تومان 

- مقالات دوم و سوم (سایر) ۲۰۰ هزار تومان 

 

 

*** تــوجــه ***

 

- هر نویسنده امکان ارسال حداکثر سه مقاله را دارد.

- هزینه های ذکرشده، با درنظرگرفتن مجازی بودن شیوه برگزاری کنفرانس می باشند. در صورت اخذ مجوز برگزاری کنفرانس به صورت حضوری، هزینه های پذیرایی، اسکان و ... اضافه  می گردد (متعاقبا اعلام خواهد شد)

 ---------------------------------

شرکت کنندگان محترم در صورت پذیرش مقاله، لطفا تصویر از رسید واریزی به شماره حساب ۰۱۱۰۳۹۶۹۲۴۰۰۳ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۷۶۸۶۰۴۴۳ به نام کنفرانس بهینه سازی، را با عنوان " فیش واریزی- نام و نام خانوادگی" به آدرس ایمیل icodm.conference@gmail.com  ارسال نمائید.