حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس- تا این لحظه

 

 - انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

- انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

- انجمن بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی

- مرکز پژوهشی بهینه سازی و لجستیک دانشگاه مازندران

- مرکز پژوهشی بهینه سازی و تصمیم گیری

- دانشگاه علوم و فنون مازندران

- پارک علم و فناوری مشهد