حامیان کنفرانس

حامیان کنفرانس- تا این لحظه

 

·     انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

·         انجمن بین المللی سیستم های خاکستری

·     مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری

·         مرکز پژوهشی بهینه سازی و لجستیک

·     دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه مازندران

·         انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

·      شرکت تخصصی حمل و نقل و ترافیک مترآ

·         شرکت نفتی تراویس ایران