اعضای کمیته اجرایی

دكتر سید هادی ناصری: دبیر کنفرانس

دكتر داود درویشی سلوکلایی: دبیر کمیته اجرایی

دكتر مصطفی حاجی آقائی کشتلی: دبیر کمیته علمی

دکتر مهدي احمدي خطير

دکتر سحر چیتگر

دکتر بابک خبیری

دکتر مرتضی گلی

دکتر هادی زاویه

دکتر محمد نبی پور

دکتر قربانعلی رمضان نیا

دکتر امیرحسین نافعی

دکتر زهرا علیزاده

دکتر بهداد اسدی

دکتر ملیحه نیک سیرت

دکتر ساناز ریواز

دکتر فریبا گودرزیان

دکتر امیر ایزدی

دکتر بردیا بهنیا

دکتر خاطره قربانی مقدم

خانم گوهر شکوری

خانم رقیه چامه

خانم زهرا سعیدی

خانم سمیرا منصوری

خانم سارا نعمتی

خانم فاطمه غفاری فر

خانم الهام اصغری کنارسریپشتیبان فناوری و سایت

خانم سمیه اصغری کنارسریپشتیبان فناوری و سایت

آقای سليم باوندی: مدیر و مسئول واحد دبیرخانه

مهندس سیده حسنا شفیعیان: مسئول دفتر انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

مهندس سمانه اصغری کنارسری: مسئول فناوری و سایت