اعضای کمیته اجرایی

 

دکتر سید هادی ناصری: دبیر کنفرانس 

دكتر داود درويشي سلوکلایی: دبير اجرايي كنفرانس 

دکتر نظام الدین مهدوی امیری: نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  

دكتر سليماني وركی: نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات  

دكتر محمد مهدي پايدار: نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دکتر محمود عزیزی: رئیس دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر یحیی طالبی: رئیس دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه مازندران

دکتر افشین فیاض موقر: معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی- دانشگاه مازندران

آقای کاظم ابراهیمی: رئیس دفتر حوزه ریاست دانشگاه مازندران

آقای حسین یحیی زاده: مدیر روابط عمومی دانشگاه مازندران

آقای محمد ابراهیمی: مسئول رسانه های گروهی روابط عمومی دانشگاه مازندران

آقای شهرام پورداد: مدیر امور اداری دانشکده علوم ریاضی-دانشگاه مازندران

آقای جواد هادی تبار : مدیر امور اداری دانشگاه مازندران

آقای علی کریمی: مدیر امور رفاهی دانشگاه مازندران

آقای مهدي احمدي خطير: مسئول امور مالی  

آقای سليم باوندی: مسئول واحد انتشارات

خانم سیده مائده ميرمحسنی: مسئول امور فناوری و سایت

خانم سحر چیتگر: مسئول دبیرخانه

دكتر بابك خبيري: مسئول پشتیبانی

دکتر ا... بخش یزدانی 

دکتر محمد تقی میرمصطفایی 

دکتر صادق صالحی

دکتر رضا ندیمی

دکتر الهام بصیری

دکتر زینب خیری

دکتر فائزه زحمتکش 

آقای مرتضي گلي

آقای هادي زاويه 

آقای شهرام احدی

آقای سعید عزیزپور

آقای امیرحسین نافعی

آقای محمد نبی پور

خانم فاطمه محمدنژاد

خانم فاطمه غفاری فر

خانم حسنا شفیعیان

خانم الناز توکلی صابر

خانم گوهر شکوری

آقای امیرحسین دلروز